STARTUJEMY ZA:

00 dni
00 godziny
00 minuty
00 sekundy

Przygotowaliśmy dla Ciebie i twojej drużyny grę pełną wyzwań i dobrej zabawy :)
Wszystko po to, abyście lepiej poznali cyfrowy świat, który wkroczył w każdy aspekt naszego życia!
Czekają na was liczne zagadki, szyfry, niecodzienne zadania i duża dawka wiedzy podana w nietypowy sposób.

Większość zagadek będziecie mogli rozwiązać, siedząc na wygodnej kanapie, 5 z nich będzie wymagało jesiennego spaceru po mieście Katowice, będą one sprawdzać wasze zdolności analityczne i współpracę :)

Codziennie podczas trwania gry będą pojawiać się nowe zadania - Ty i twoja drużyna możecie rozwiązywać je na bieżąco lub co kilka dni ;)

Biorąc udział w grze, dowiecie się z jakich e-usług warto na co dzień korzystać, aby zaoszczędzić swój czas (a czasem i nerwy).
Przetestujemy, czy jesteście wystarczająco sprytni, aby nie dać się zwieść internetowym oszustom, a nawet rzucimy Wam wyzwania związane z waszymi kompetencjami cyfrowymi. 

To co? Jesteś gotowy/a wraz ze swoją drużyną wziąć udział w tej nietypowej grze? :)
Dla najlepszych trzech drużyn mamy wartościowe nagrody:
I. MINI PROJEKTOR
II. TABLET GRAFICZNY
III. OPASKA SPORTOWA


Zabawa rozpoczyna się już 19 listopada o 12:00. Wejdź w tym dniu na STRONĘ GRY :)

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679
informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres email: daneosobowe@slaskie.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 • rejestracji i bieżącej obsługi gry,
 • oceny wyników (w przypadku uczestników gry),
 • wydania i wręczenia nagród (od laureatów mogą być zebrane dodatkowe dane niezbędne do wykonania obowiązków podatkowych),
 • archiwizacji dokumentacji do czasu przekazania do archiwum zakładowego.

4. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są realizacja zadań publicznych przez administratora lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia) oraz obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia), wynikające z:

 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (w szczególności art. 11 ust. 1-3),
 • uchwały Nr VI/24/1/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”,
 • uchwały nr 2840/194/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 09 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pod nazwą „Regionalna Polityka Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030”,
 • ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (w przypadku laureatów gry),
 • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (w szczególności art. 6) oraz Rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2011 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • oraz innych przepisów prawa.

  5. W zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na stronach www Województwa Śląskiego.

  6. W związku z organizacją gry także przy użyciu narzędzi podmiotów zlokalizowanych w państwie spoza obszaru EOG („państwo trzecie” zgodnie z rozporządzeniem), Pani/Pana dane osobowe będą mogły w niezbędnym minimalnym zakresie trafiać do odbiorców w państwie trzecim.
  7. Transfer do niektórych z tych podmiotów odbywa się na podstawie mechanizmu standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 lit. c rozporządzenia
  8. Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte z narzędzi służących do przeprowadzenia gry po jej zakończeniu
  i przyznaniu nagród.
  9. Dane służące udokumentowaniu działań, tworzące akta sprawy będą przechowywane przez okres maksymalnie 25 lat. Po upływie tego okresu akta sprawy zostaną przekazane do Archiwum Państwowego.

  10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 17 ust. 3 rozporządzenia) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu (wobec przetwarzania opartego o wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi), prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w grze.
  12. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

  .